icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Waarom de IFCO-methode?

De snelheid om een bodem zettingsarm te maken is uniek. In vergelijking met andere zettingsversnellende systemen is bij toepassing een tijdwinst te halen tot wel 70%.

Op diverse werken zijn vergelijkingen gemaakt van diverse zettingsversnellende maatregelen. Traditioneel wordt veelal gerekend met een conventioneel systeem van verticale drainage, bijvoorbeeld een driehoeks stramien van 1.00 m1 in combinatie met ca 2,0 m1 aan overhoogte van zand. Benodigde consolidatieperioden lopen bij verticale drainage op, afhankelijk van de locatie, tot circa 18 maanden. Bij dit gegeven wordt veelal de overige planning hierop aangepast. Bij toepassing van de IFCO-methode kan de zettingsperiode aanzienlijk teruggebracht worden, tot circa 1/3 van de conventionele zettingsperiode. Uiteraard dienen alle berekeningen en inschattingen vooraf projectspecifeik gemaakt te worden. Snellere uitvoering is ten aller tijde een belangrijk gegeven.

IFCO-Methode 3 Kreekrijk.jpg

Als men zeker weet dat er tijd genoeg is,is conventioneel bouwrijp maken zeer zeker een goede oplossing. Onderstaand een beschouwing van het tijdpad tussen traditioneel zettingsvrij maken en de IFCO

Bijgaand is een voorbeeld planning weergegeven:

Traditioneel:

  • Vergunningen, aanbesteding, prijsvorming en gunning: 3 maanden.
  • Uitvoeren van de werkzaamheden: 4 maanden. (mede veroorzaakt door wachtijden in verband met de optredende waterspanning in de onderliggende te consolideren lagen)
  • Consolidatie tijd: 18 mdn x 1,15 % (afwijking parameters): 21 maanden.
  • Totaal benodigde tijd: 28 maanden.

 

IFCO Methode:

  • Vergunningen, aanbesteding, prijsvorming en gunning: 3 maanden.
  • Uitvoeren van de werkzaamheden: 2 maanden.
  • Consolidatie tijd: 3 mdn x 1,15 % (afwijking parameters): 4 maanden.
  • Totaal benodigde maximale tijd: 9 maanden.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de bouwactiviteiten aan de infrastructuur al na 4 maanden na de start van de IFCO werkzaamheden een aanvang kunnen nemen. Dit geldt tevens voor de aanleg van de percelen. Het werkverkeer kan over de zandbanen plaatsvinden. De bouwpercelen kunnen dus bouwrijp gemaakt worden binnen 5 maanden.

Zodra onderdruk is opgebouwd, kan zonder gevaar voor instabiliteit de peilverhoging en zettingscompensatie aangebracht worden. Aanbrengen van de voorbelasting kan zonder onderbrekingen. Door de onderdruk wordt een snelle stabiliteit van de ondergrond gerealiseerd. Het systeem voorziet in een snelle reductie van de wateroverspanning. Ophogingen kunnen plaatsvinden zonder risico’s van afschuiven of instabiliteit. Sterker nog de extra belasting versterkt het functioneren van het systeem.

In vergelijking met verticale drainage of toepassing van EPS worden niet of nauwelijks bodemvreemde materialen in de bodem aangebracht. De zandschermen worden opgebouwd uit natuurlijke materialen, en het benodigde pompsysteem is alleen tijdens de consolitadieperiode aanwezig. Na de zettingsperiode zijn geen of nauwelijks bodemvreemde materialen meer aanwezig. Aan het einde van het project wordt eenvoudigweg het pompen gestaakt, zodat grondwater kan terugkeren naar het oorspronkelijke niveau. Beïnvloeding van het pompsysteem is slechts tijdelijk.

IMG_20220407_150247.jpg

De IFCO-methode is ontwikkeld om in korte tijd (3 a 4 maanden) het terrein zettingsarm te maken. Niet alleen de snelheid van bouwrijp maken, maar ook de kwaliteit ten opzichte van conventioneel bouwrijp maken, is het vernoemen waard. De zettingen zullen niet tot "0" gereduceerd worden, maar wel tot een zelf te kiezen aanvaardbaar niveau. Bij de 5de baan van Schiphol bijvoorbeeld, mochten de restzettingen in 10 jaar niet meer dan 3 cm bedragen. Dit niveau vereist uiteraard meer maatregelen dan de standaard norm van 10 cm in de eerste 10 jaar na de aanleg. In de meeste gevallen is de nieuwe norm 10 cm in 15 jaar. Door deze methode is het voor een aannemer die de infrastructuur aanlegt mogelijk een aanleg en onderhoudscontract af te sluiten, zonder veel financiële voorzieningen te moeten treffen.

Het onjuist of onvolledig zettingsarm maken van percelen kan op lange duur een kostbare zaak zijn. Herhaaldelijk herstel van infrastructuur, zoals verhardingen en rioleringen geven niet alleen directe kosten, maar ontwrichten bereikbaarheid en functionaliteit van percelen voor langere tijd. Deze kosten overstijgen op langere termijn de aanlegkosten. In de uitgevoerde projecten van IFCO is ook op langere termijn (de eerste projecten zijn ouder dan 25 jaar) niet of nauwelijks schade aan de infrastructuur meetbaar.

De IFCO-methode maakt gebruik van horizontale drains. Deze drains kunnen tevens aangewend worden om de rioleringssleuf tijdens het aanbrengen van de riolering droog te zetten; dit spaart het aanbrengen van bronnering uit. Tevens kan de uitkomende grond uit de drainsleuven toegepast worden als tijdelijke voorbelasting en daarna als ophoogmateraal voor bermen en groenstroken. In de berekening van projecten in zettingsgevoelige gebieden, dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de kosten van het project gedurende de levensduur, de Life Cycle Costs.