icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Wat kost de IFCO-methode?

De aanlegkosten kunnen we altijd voor u offreren. De volgende componenten zijn daarbij van belang; de vorm van het te behandelen perceel, de bodemopbouw, werkzaamheden uit te voeren door de hoofdaannemer en de pompperiode. De parameters voor de bodemopbouw, de configuratie van de drains en het advies voor de uitvoering wordt bepaald in een rapportage van IFCO Funderingsexptertise BV. Deze rapportage vormt de basis voor een definitieve aanbieding.

Nadrukkelijk dienen de kosten op basis van LCC bepaald te worden. De kosten voor toepassing van de IFCO-methode zijn in het algemeen hoger als verticale drainage. Op basis van LCC dienen echter alle aspecten, die voor het project van belang zijn, beschouwd worden, zoals:

  • Welke tijd is beschikbaar voor het consolidatieproces; wat is bijvoorbeeld het renteverlies in deze perioden?
  • Wat zijn de toekomstige onderhoudskosten?
  • Kan er partieel of integraal behandeld worden?
  • Kunnen de drains ook gebruikt worden voor bemaling van het riool?
  • Op welke wijze kan het uitkomend materiaal nuttig toegepast worden?
  • Wat is de totaalconstructie bij traditionele zettingsvrij maken of IFCO-methode?; met name het aanbrengen van een extra voorbelasting speelt daarbij een rol

 

In vele gevallen zal de LCC-analyse uitwijzen dat de IFCO-methode een juiste investering is. Grote kostendragers daarbij zijn vooral het toekomstig onderhoud.

Rekenvoorbeeld kosten:
Terrein opdeling.
15% van het gebied is infrastructuur
10% wateroppervlak
8% groenvoorzieningen
67% uitgeefbare grond

Het toepassen van de IFCO-methode zal extra kosten (kosten aanbrengen IFCO-methode minus de kosten aanbrengen conventionele methode) met zich meebrengen. Stel deze kosten op 100 % per m2 behandeld gebied. Als men deze kosten om zou slaan op de te verkopen percelen, komt men tot de slotsom dat ca 20 % van deze extra kosten op de m2 prijs van de percelen komen. De opdrachtgever heeft nu een goed bouwrijp gemaakte infrastructuur zonder extra kosten. De koper heeft voor een gering bedrag een openbare infrastructuur rondom zijn bouwperceel dat niet snel door zettingen van de bestrating zal verslechteren en waardoor extra onderhoud wordt uitgespaard.

In het geval de infrastructuur zettingsarm is uitgevoerd binnen de gestelde tijd, blijft men met het feit zitten dat de uit te geven percelen niet behandeld zijn. Men heeft immers gekozen om partieel bouwrijp te maken. Om de percelen zettingsarm te maken zijn nog eens 21 maanden nodig. De koper heeft verschillende keuzes, namelijk: 21 maanden wachten, onderheien, lichtgewichtconstructies, ophogen met polystyreen of schuimbeton. Of hij laat de natuur zijn werk doen en is veroordeeld tot eeuwig onderhoud, gepaard gaande met hoge kosten, ongemak en een verloederd aangezicht. Als men de koper echter een keuze geeft om zijn perceel rondom zijn bebouwing zettingsarm uit te voeren tegen kosten die significant lager zijn dan de hierboven vermelde constructies of een van deze constructies uit te voeren, kan men redelijkerwijs niet anders concluderen dat voor het zettingsarm maken van het terrein gekozen wordt.

Het aanbrengen van een overhoogte en het verwijderen hiervan in een later stadium, benodigd bij een conventionele methode, brengen kosten en renteverlies met zich mee. Ook dient in eerste instantie deze hoeveelheid zand geleverd, aan en afgevoerd te worden over openbare wegen, hetgeen overlast veroorzaakt. In het algemeen kan men stellen dat conventioneel bouwrijp maken ca 10% minder kosten met zich meebrengt dan de IFCO-methode.